Fluff Fest 2020 Cancelled, Campaign to Support Refugees Launched Instead

PLNU campaing

 (scroll down  for ENG)

V březnu jsme vás informovali, že do konce dubna dáme vědět o osudu Fluff Festu 2020. Bohužel se situace ohledně pandemie COVID-19 a s ní spojenými opatřeními nevyvinula tak, abychom mohli letošní ročník uspořádat. Fluff Fest 2020 se tak ruší a my doufáme, že se všichni/všechny potkáme v Rokycanech příští rok.

Nerezignovali jsme ale úplně a místo příprav na festival jsme se rozhodli směřovat energii na podporu grass-root organizací a nezávislých dobrovolníků pomáhajícím uprchlílkům na Balkáně a v Řecku. Skrze spolek Pomáháme lidem na útěku jsme spustili na darujeme.cz kampaň s názvem Pomoc uprchlíkům s Fluff Festem 2020 / Support Refugees with Fluff Fest 2020, která poběží až do červencového víkendu, kdy měl proběhnout letošní ročník festivalu. Můžete tak penězi, které byste dali/y za vstupnku (nebo jakoukoliv jinou částkou) podpořit prozatím tyto organizace:

 

Pomáháme lidem na útěku - česká organizace sdružující dobrovolníky pomáhající na Balkánské trase od roku 2015. Momentálně provozuje komunitní centrum ComPass 42 v Sarajevu, které poskytuje uprchlíkům základní hygienické a společenské zázemí (internet, sprchy, kuchyně). V době karantény funguje jako prádelna pro blízké uprchlické tábory. Peníze se využijí na provoz centra (provoz sprch a prádelny) a na materiál na vybudování zahrady a skleníku, které budou moci uprchlíci využívat při přípravě jídla. 

Web / Facebook / Twitter

 

Low Tech With Refugees - je organizace působící v Řecku na ostrově Lesbos v rámci projektu One Happy Family. Zaměřuje se na nízkoprahové využití technologií a recyklaci dostupných materiálů, skrze které pomáhá uprchlíkům vybudovat si základní zázemí a nástroje. Peníze z kampaně se využijí na vybavení pojízdné dílny, která pomáhá uprchlíkům stavět domy a přístřeší z trosek a nevyužitých materiálů.

Web / Facebook / Instagram / Twitter / Youtube

 

Všechny zapojené organizace jsou malé, dobrovolnické, grass-root vedené a financované aktivity, které spoléhají na práci neplacených dobrovolníků na místě a dary jednotlivců, nepřijímají vládní ani evropské granty. Věnované peníze se využijí na přímou pomoc uprchlíkům v terénu bez provozních a administrativních nákladů.

Podle aktuální situace a výše vybraných prostředků se případně zapojí další organizace fungující na stejných principech. Všechny peníze jdou přímo organizaci Pomáháme lidem na útěku, která je bude dále rozdělovat. 

 Přispět můžete ZDE. Všem přispěvatelům a přispěvatelkám předem děkujeme!

 

*****

It comes as no suprise that due to the ongoing COVID-19 pandemic and related measures worldwide, we are sadly forced to cancel Fluff Fest 2020. We hope to see you all again next year. 

But we don't want to sit at home and do nothing. Instead of organising this year's Fluff, we have decided to support grass-roots organisations and independent volunteers helping refugees in the Balkans and Greece. We have launched through the Czech initiative "Pomáháme lidem na útěku" (Czech Refugee Help) a fundrising campaign called Suppot Refugees with Fluff Fest 2020. You can donate the money you would spend on the festival ticket (or any amount you wish), which we will use to support the following organisations: 

 

"Pomáháme lidem na útěku" (Czech Refugee Help) – a Czech organisation that has been bringing together volunteers helping on the Balkan route since 2015. At the moment it operates the ComPass 42 community centre in Sarajevo, which provides refugees with basic sanitary and social facilities (internet, showers, kitchens). During lockdown, it has been functioning as a laundry for the nearby refugee camps. The money will be used to operate the centre (operating the showers and laundry) as well as for materials to establish a garden and greenhouse, which the refugees will be able to use to prepare food.

 Web / Facebook / Twitter

 

Low Tech With Refugees – an organisation active in Greece on the island of Lesbos as part of the One Happy Family project. It focuses on the low-threshold use of technologies and recycling of available materials, through which it helps refugees to build up basic facilities and tools. The money from the campaign will be used to equip a mobile workshop which will help refugees build houses and shelters from debris and unused materials.

 Web / Facebook / Instagram / Twitter / Youtube

 

The organisations involved are small, volunteer, grass-roots led and financed activities that rely on the work of unpaid volunteers on location and donations from individuals. They do not accept government or European grants. The money raised will be used to directly help refugees in the field with no operating or administrative costs.

 

Depending on the situation at the time and how much is raised, further organisations working on the same principles may also get involved. All the money will go directly to the organization "Pomáháme lidem na útěku" (Czech Refugee Help), and they will distribute it further.

 

You can donate HERE. We would like to thank in advance to all the contributors!