Info Tent Programme

Info Tent Programme

Ani letos nebude chybět Info Tent, kde se představí řada neziskovek a kolektivů. Přečti si, co je letos na programu,  Můžeš přijít a aktivně se zapojit, nebo jen poslouchat a něco se dozvědět, sdílet chvíli se spřízněnými lidmi, nebo si s respektem vyslechnout názor, který třeba bude jiný než ten tvůj. The Info Tent programme has also been added to our Clashfinder.

 

As every year, there will be Info Tent at Fluff, where a number of NGO and different collectives and individulas will be involved. Check out below what is sheduled for this year. You can come and actively participate, or just listen and learn, connect with like-minded people, or listen respectfully to an opinion that might be different than yours. Program Info Tentu je také našem Clashfinderu.

 

1. KOLEKTIV NAP / NAP COLLECTIVE 

Násilí a pořádek / Violence and Order

Ondřej Dvořák, Georgy Mezhuev, Polina Maliuk

pátek / friday 12:00 / 12pm

 

CZ: 

  • “Jednou nám donesla bezdomovkyně na služebnu dort, a kolegové ho prostě vzali během noční a hodili ho do obličeje nějakému bezdomovci a celé si to nahrávali.”
  • “Občas probouzejí bezdomovce v zimě tím, že jim šlápnou na nohu, jelikož mají ty nohy promrzlý, a to je potom také dost bolí, no musejí mít v té noze pořád cit.”
  • “Myslím si, že probouzení lidí pepřovým sprejem se děje, protože už to pár kolegů vyprávělo, že když to nejde po dobrým, tak to jde tímhle způsobem.”

 

To je projekt Násilí a pořádek, který vznikl na základě výpovědí samotných strážníků Městské policie Plzeň pro účely jedné bakalářské práce. K mučení lidí bez domova dochází (nejen) v Plzni skoro každý den. Policejní násilí na lidech na ulici je veřejným tajemstvím nejen mezi samotnou policií, ale i mezi poskytovateli sociálních služeb, úředníky i politiky.  

Za neuvěřitelnou míru policejního násilí vůči lidem bez domova v Plzni nejsou zodpovědní pouze pachatelé z řad policie, ale také vedení města a politici, kteří nenávist vůči lidem rozdmýchávají. V tom jim asistuje lokální médium, které na vyvolávání morální paniky mezi občany města postavilo svůj obchodní model. Stigmatizace lidí bez domova není doménou jen dnešního vedení města, ale i předchozích.

Násilí a pořádek byla původně výstava pořádaná v rámci festivalu Jeden Svět v Plzni, nyní je tato výstava na cestě do Rokycan. Druhou částí projektu je webová stránka a sociální sítě kolektivu NAP, kde jsou zveřejňovány příběhy policejního násilí, které anonymně vyprávějí oběti, tj. lidé na ulici.

 

  • “Odvezli mě za řeku. Tam už to není jejich rajon. Mrzlo a donutili mě se zout. Boty mi hodili do řeky. Vracel jsem se pak bos do centra za kamarády, kteří mi pomohli sehnat nové boty.”
  • “Ležel jsem na záchytce, hulákal jsem, ale měl jsem přikurtované obě ruce, nemohl jsem se pořádně hýbat, přišel policajt a nastříkal mi do očí pepřák.”

 

EN:

  • "One time a homeless woman brought a cake to our office, and my colleagues just took it during the night and threw it in a homeless man's face and recorded the whole thing."
  • "Sometimes they wake up homeless people in the winter by stepping on their feet because their feet are frozen and then that hurts them a lot too, but they must still have feeling in that foot."
  • "I think waking people up with pepper spray is happening because a couple of my colleagues have told me that if it doesn't go the right way, it goes that way."

 

This is the project Violence and Order, which has been created on the basis of the officers’ of the Pilsen Municipal Police testimonies for the purposes of a bachelor's thesis. Torture of people on the street occurs (not only) in Pilsen almost every day. Police violence against people on the street is an open secret not only among the police themselves, but also among social service providers, officials and politicians. 

 It is not only the police perpetrators who are responsible for the incredible level of police violence against homeless people in Pilsen, but also the city leadership and politicians who stir up hatred against people. They are assisted in this by the local media, which has built its business model on creating moral panic among the citizens of the city. The stigmatization of homeless people is not only the domain of today's city leadership, but also of previous ones. 

Violence and Order was originally an exhibition organised as part of the One World festival in Pilsen, but now it is on its way to Rokycany’s Fluff Fest. The second part of the project is the website and social networks of the NAP collective, where stories of police violence are published, anonymously told by victims, i.e. people on the street.

 

  • "They took me across the river. It's not their district anymore. It was freezing and they made me take off my clothes. They threw my shoes into the river. Then I went back barefoot to the centre to see my friends who helped me get new shoes."
  • "I was lying in the holding cell, screaming, but both my arms were pinned down, I couldn't move properly, a policeman came and sprayed pepper spray in my eyes."

 

Web /  Facebook

 
2. ZASTAVME ŠPINAVÉ PRACHY (Let’s Stop Dirty Money) & ARNIKA

Na jeden den uhlobaronem / Coal baron for one day

pátek / friday 13:00 / 1pm

 

CZ: 

Co byste dělali, kdybyste se ocitli v kůži druhého nejbohatšího Čecha? Které uhelné elektrárny a doly byste nakoupili? Do jakých dalších fosilních paliv byste investovali? Jak byste si vyčistili svůj veřejný obraz, a se kterými politiky byste se spřátelili?

Daniel Křetínský je jako Andrej Babiš, jen místo kuřat obchoduje s ruským plynem. Jeho Energetický a průmyslový holding (EPH) je největší tuzemskou firmou a jednou z největších fosilních společností v celé Evropě. Jen v uhlí má větší emise než celé Finsko a velké plány má i na rozvoj plynové infrastruktury. Daniel Křetínský se ale zabývá také odpadovým hospodářstvím. Jaká jsou negativa skládkování a spalování odpadu? Lze je minimalizovat, nebo je třeba změnit přístup k odpadům? 

Vydejte se s námi na prohlídku po impériu Daniela Křetínského! Dozvíte se nejen to, jak obchod s fosilními palivy ohrožuje klima a demokracii, dělá z energie nedostupnou komoditu, ale také co se s tím dá dělat.

 

EN: 

What would you do if you found yourself in the shoes of the second richest Czech? Which coal-fired power plants and mines would you buy? What other fossil fuels would you invest in? How would you clean up your public image and which politicians would you befriend?

 Daniel Křetínský is like Andrej Babiš, there’s only one difference – he trades in Russian gas instead of chickens. His Energy and Industrial Holding (EPH) is the largest domestic company and one of the largest fossil fuel companies in all of Europe. In coal alone, he produces more emissions than Finland, and he also has big plans to develop new gas infrastructure. But Daniel Křetínský is also involved in waste management. What are the negatives of landfilling and incineration of waste? Can they be minimised or does the approach to waste need to change? 

Join us on a tour of Daniel Křetínský's empire to learn not only how the fossil fuel trade threatens the climate and democracy while making energy an unaffordable commodity, but also what can be done about it.

 

Špinavé Prachy: Web / Facebook / Instagram

Arnika: Web / Facebook / Instagram

 


 

3. JEZEVKY (The Badgers)

Ničí město / No Man's City 

pátek / friday 14:00 / 2pm

 

CZ:

Nespokojená divá zvěř vzpírající se současnému fungování uvadajícího ekosystému. Kolektiv s čenichy větřícími smysluplnější, nadějnou a spravedlivější budoucnost, kde společenské uspořádání umožní rozvíjení rozmanitosti všech místo jejího potlačování pro falešnou představu nekonečného růstu. Spolčení tlap a tlapek pro vytváření udržitelných alternativ k ideologii poháněné hltavostí a strachem. Sdružení se zuby a drápy připravenými na obranu před útlakem a zostuzováním ve jménu prázdných hesel.

Artivistické uskupení kamarádek a kamarádů aktuálně vzdorující krizi bydlení. Po úspěšné kampani „Spát doma!“ (2022), ve které zabránili riziku návratu několika desítek lidí na ulici, se letos vrhají na téma bydlení obecně a v „Ničí město“ (2023) žádají systematické změny. Přijďte si popovídat, zda jde aktivismus tvořit dlouhodobě udržitelně a s láskou.

 

EN:

Disgruntled wild animals defying the current declining ecosystem. A collective with snouts wagging for a more meaningful, hopeful and just future where social arrangements allow for the diversity of all to flourish instead of suppressing it for the false notion of endless growth. A bunch of comrades who envision sustainable alternatives to an ideology driven by greediness and fear. An alliance with teeth and claws ready to defend the oppressed and denigrated in the name of empty slogans.

An artivist group of friends currently resisting the housing crisis. After the successful campaign "Sleep at Home!" (2022), in which they prevented returning dozens of people on the streets, this year they are taking on the topic of the housing crisis more generally, calling for systematic change in the campaign "Destroying the City" (2023). Come and talk about whether activism can be created sustainably and with love.

 

Ničí město: Web

Jezevky: Facebook / Instagram

 
4. NO BORDERS COLLECTIVE

European borders: Poland, Belarus and Ukraine

pátek / friday 15:00 / 3pm

 

CZ:

Promítání krátkého filmu "The Borders of Humanity" o situaci uprchlíků a urchlic v polských lesích na běloruské hranici a o každodenní práci aktivistek a aktivistů na ukrajinské hranici. Následuje přednáška o teroru hraniční politiky Evropské unie a nové vlně rasismu.

 

EN:

Screening of the short-movie "The Borders of Humanity" about the situation of refugees in Polish forests on the Belarusian border and the daily work of activists on the Ukrainian border. Followed by a talk on the terror of the European Union border policies and new wave racism.

 

Web / Instagram

 

 


  

5. KORIDOR UA & NESEHNUTÍ

Helping in Ukraine

sobota / saturday 12:00 / 12pm

 

CZ:

Dvě české nevládní organizace se podělí o své zkušenosti z působení v Ukrajině zasažené válkou a budou hovořit o přístupech, které při své práci uplatňují. 

Koridor UA je humanitární organizace působící ve válečné Ukrajině. Vznikla v roce 2022 po ruské invazi na slovensko-ukrajinské hranici skupinou dobrovolníků. Nyní poskytuje pomoc místním obyvatelům a vnitřně vysídleným osobám po celé zemi, přičemž se soustředí na Mykolajivskou a Chersonskou oblast a obecně na frontové oblasti. Richard strávil poslední rok na Ukrajině a v rámci panelu bude hovořit o cestě Koridoru UA, práci na jihu Ukrajiny a aktuálních potřebách a humanitárních projektech. 

NESEHNUTÍ je nezávislé sociální a ekologické hnutí, které vzniklo v roce 1997 a od roku 2014 působí na Ukrajině, kde podporuje nezávislé novináře, lidskoprávní aktivity a celou škálu dalších iniciativ, které vytvářejí silnou občanskou společnost. Rob bude hovořit o tom, jak se změnila jejich práce od začátku války, jaké aktivity NESEHNUTÍ podporuje a jakými aktuálními projekty se na místě zabývá.

 

EN:

Two Czech NGOs will share their experiences of working and helping in war-affected Ukraine and discuss the approaches they apply in their work.

Koridor UA is a humanitarian organization working in war-torn Ukraine. It was founded in by a group of volunteers in 2022 on the Slovak-Ukrainian border in the wake of the Russian full-scale invasion. It now provides aid to the locals and internally displaced persons across the country, focusing on Mykolaiv and Kherson regions and frontline areas in general. Richard has spent the last year in Ukraine and will be speaking on the panel about the UA Koridor journey, work in southern Ukraine and current needs and humanitarian projects.

NESEHNUTI is an independent social and environmental movement that was founded in 1997 and has been active in Ukraine since 2014, supporting independent journalists, human rights activists and a range of other initiatives that build a strong civil society. Rob will talk about how their work has changed since the start of the war, what activities NESEHNUTI supports and what current projects they are working on the ground.

 

Koridor: Web / Facebook / Instagram

Nesehnutí: Web / Facebook / Instagram

 


 

6. CIOCIA CZESIA

Ciocia Czesia: DIY healthcare

sobota / saturday 13:00 / 1pm

 

CZ:

Ciocia Czesia (Teta Czesia) je nezávislá a nekomerční česko-polská iniciativa, která pomáhá polským ženám na českých klinikách podstoupit interrupci. Skupina vznikla spontánně v říjnu 2020 v reakci na rozhodnutí polského Ústavního soudu a zpřísnění zákona, který nově zakazuje interrupci i v případech trvalého zdravotního postižení nebo nevyléčitelné a život ohrožující nemoci plodu. Skupinu tvoří početná komunita dobrovolníků a více než desítka žen, které se věnují různým aktivitám. Zajišťuje poradenství, psychologické konzultace a finanční pomoc. 

Každý člověk má právo rozhodnout se, jak má vypadat její život a co se stane s jejím tělem.

 

EN:

Ciocia Czesia (Auntie Czesia) is an independent, non-commercial Czech-Polish initiative that helps Polish women to have abortions in Czech clinics. The group was formed spontaneously in October 2020 in response to a decision of the Polish Constitutional Court and the tightening of the law, which now prohibits abortion even in cases of permanent disability or incurable and life-threatening illness of the fetus. The group consists of a large community of volunteers and more than a dozen women who are involved in various activities. It provides counseling, psychological consultation and financial assistance.  

Every person has the right to decide what her life should look like and what happens to her body.

 

Web / Facebook / Instagram

 


 

7. JAN PALACH

The punk scene in Ukraine during the war: the situation today, live performances for charity, musicians at the frontline

sobota / saturday 14:00 / 2pm

 

Bandcamp / Facebook / Instagram

 

  


  

8. ANARCHIST BLACK CROSS BELARUS / ANARCHISTICKÝ ČERNÝ KŘÍŽ BĚLORUSKO

Belarus between the uprising and war. Repression against anarchists and 

antifascists / Bělorusko mezi povstáním a válkou: Represe proti anarchistům a antifašistům

sobota / saturday 15:00 / 3pm

 

CZ:

Dva a půl roku od povstání v Bělorusku proti diktátorskému režimu zůstává Lukašenkovi ve vězení více než 2 300 lidí za účast na různých akcích proti režimu. Desítky tisíc lidí opustily zem, aby se vyhnuli trestnímu stíhání. Nyní jsou rozptýlení po celém světě, mnoho z nich skončilo v Polsku. Stovky lidí bojuje na Ukrajině, aby zastavily ruský imperialismus a doufají, že se tím otevřou nové možnosti pro celý region.

Anarchisté patří mezi ty, kteří byli těžce zasaženi politickými represemi posledních let. Nejméně 25 anarchistů a antifašistů sedí v současné době ve vězení, přičemž tresty odnětí svobody dosahují až 21 let. Mnozí z nich jsou pod neustálým tlakem vězeňské správy, zatímco režim pokračuje v jejich dalším trestním stíhání za odpor ve věznici nebo za akce, které se odehrály před mnoha lety.

V této přednášce hovoří ABC Belarus o současné politické atmosféře v Bělorusku a diaspoře, o perspektivách a možnostech běloruských anarchistů a chce také pomocí toho vysbírat peníze na další podporu soudruhů ve věznicích a jejich rodin.

 

EN:

Two and a half years after the uprising in Belarus against the dictatorship of Lukashenko, over 2300 people are remaining in prison for participation in different actions against the regime. Dozens of thousands have left the country to avoid prosecution and are now spread all around the world, many ending up in Poland. Hundreds of people are fighting in Ukraine to stop Russian imperialism, hoping that this will open new opportunities for the whole region.

Anarchists are among those who were hit hard by the political repressions of the last years. At least 25 anarchists and antifascists are sitting in prison at this moment, with prison terms going up to 21 years. Many of them are under constant pressure from the prison administration while the regime continues to prosecute them further for the resistance in the prison or actions that happened many years ago.

With this presentation we would like to talk to you about the current political atmosphere in Belarus and in diaspora abroad, perspectives of Belarusian anarchists as well as collect money to continue support of the comrades in prisons and their families.

 

Web / Facebook / Instagram

 

 


 

9. KELL 

Trans & Nonbinary: No allies required

sobota / saturday 16:00 / 4pm

 

V této debatě zve teta Kell všechny trans, nebinární, genderqueer a intersexuální lidi, aby se k připojilx a hodinu si povídalx, sdílelx zkušenosti, příběhy a našlx solidaritu v prostoru napříč hranicemi a pohlavími, daleko od cis nazírání. Můžeme se zapojit bez nutnosti cokoliv vysvětlovat  dobře mínícím cis spojencům. Oblečte si, co máte, v čem se cítíte pohodlně, nebo se nastrojte, pokud chcete. Jsme to my, naše těla. Od nikoho se se neočekává, že bude mluvit nebo cokoliv sdílet, pokud si to nebude přát. 

In this talk auntie Kell invites all trans nonbinary genderqueer & intersex people to join them for an hour to talk, share experiences, stories, and find solidarity in a space across borders, boundaries & genders' away from the cis gaze. We will engage without the need to explain ourselves to well meaning cis allies. Wear what you have, what you feel comfortable in or dress up if you like. Our bodies, ourselves. No one attending will be expected to speak or share unless they wish too